Szybkie przyporządkowanie dostaw w łańcuchu
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2023 r.

Serwis „Schematy transakcji łańcuchowych” zawiera aktywne narzędzie, które pomaga przyporządkować transport w ramach transakcji wielostronnych, do konkretnej dostawy oraz określić miejsce i sposób opodatkowania poszczególnych dostaw. W serwisie dostępne są także dodatki tematyczne, przepisy prawne, wideopomocniki, linki pomocnicze i pomocniki księgowego, które przybliżają tematykę związaną z transakcjami łańcuchowymi i zasadami ich opodatkowania. UWAGA: Dostęp do Serwisu przysługuje Prenumeratorom kompletu pięciu specjalistycznych Czasopism dla Księgowych w wersji papierowej (komplet promocyjny nr 1 lub 2) i/lub Abonentom internetowego Serwisu Głównego Księgowego.

VAT w obrocie z zagranicą w 2020 r.
Dodatek nr 8
do Poradnika VAT nr 9
z dnia 10.05.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
IMPORT TOWARÓW
Import towarów zdefiniowany został w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z (...)
1.
Miejsce dokonania importu
Generalnie import towarów uznaje się za dokonany w kraju, w którym jest zakończona określona procedura celna. Miejsce dokonania importu określa art. 26a ustawy o VAT. Zgodnie (...)
str. 3
2.
Obowiązek podatkowy w imporcie
Termin powstania obowiązku podatkowego w imporcie towarów określa art. 19a ust. 9 ustawy o VAT, który stanowi, że jest nim moment powstania długu celnego. W przypadku (...)
str. 3
3.
Podstawa opodatkowania
Podstawę opodatkowania w imporcie towarów określa art. 30b ustawy o VAT. Jest nią, co do zasady wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu (...)
str. 4
4.
Rozliczenie podatku VAT od importu
Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów ustawodawca zawarł w dziale VII ustawy o VAT. Importerzy są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu (...)
str. 5
5.
Podatek naliczony przy imporcie towarów
Import towarów, z wyłączeniem uproszczonych procedur celnych, rozliczany jest w deklaracji podatkowej VAT tylko po stronie podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego w tym przypadku stanowi kwota (...)
str. 6
6.
Procedura uproszczona rozliczana w deklaracji podatkowej
Podatnicy stosujący uproszczenia do sprowadzanych towarów, mają możliwość rozliczania podatku należnego poprzez deklarację podatkową, podobnie jak przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów. Regulacje w tym zakresie zostały zawarte (...)
str. 7
7.
Zmiany w deklarowaniu i rozliczaniu importu towarów od 1 lipca 2020 r.
Pozostali podatnicy, którzy nie spełniają warunków do korzystania z możliwości rozliczania podatku VAT od importu towarów w deklaracji, są zmuszeni do zapłaty podatku VAT w (...)
str. 9
8.
Deklarowanie importu towarów przez podatników stosujących odprawę scentralizowaną
Dla podatników stosujących odprawę scentralizowaną, o której mowa w art. 179 Unijnego kodeksu celnego, przewidziano szczególny tryb rozliczania podatku VAT w art. 33b ustawy o (...)
str. 11
II.
EKSPORT TOWARÓW
1.
Pojęcie eksportu towarów
Przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez: a) dostawcę lub na jego rzecz, lub b) nabywcę (...)
str. 12
2.
Data powstania obowiązku podatkowego
Nie ma szczególnych regulacji, które odnosiłyby się do sposobu ustalania obowiązku podatkowego czy terminów wystawiania faktur dokumentujących eksport towaru. Należy zatem tu stosować zasady ogólne. (...)
str. 12
3.
Wysokość stawki VAT
Generalnie w eksporcie stosuje się stawkę 0%, pod warunkiem jednak, że podatnik posiada przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, dokument (...)
str. 13
4.
Opodatkowanie zaliczki na poczet eksportu towarów
Zgodnie z art. 41 ust. 9a ustawy o VAT, jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie (...)
str. 14
5.
Usługi związane z eksportem towarów
W art. 83 ustawy o VAT ustawodawca określił listę towarów i usług, do których na zasadzie wyjątków od ogólnej reguły stosowana jest stawka VAT 0%. Art. (...)
str. 15
III.
WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW
Zgodnie z art. 13 ustawy o VAT, przez opodatkowaną wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju, w wykonaniu czynności określonych w (...)
1.
Wyłączenia z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Nietransakcyjnego przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o VAT, nie uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, w przypadku gdy: 1) towary (...)
str. 17
2.
Nowe warunki zastosowania obniżonej stawki VAT
Warunki umożliwiające zastosowanie stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, wymienione są w art. 42 ustawy o VAT. Pierwszy z warunków dotyczy właściwej identyfikacji podatkowej nabywcy i (...)
str. 17
3.
Dowody ustanawiające wzruszalne domniemanie
Wątpliwości może wzbudzać zmiana przepisów unijnych dotyczących warunków umożliwiających zastosowanie obniżonej stawki VAT do WDT. Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje bowiem unijne rozporządzenie wykonawcze Rady (...)
str. 20
4.
Obowiązek podatkowy w WDT
Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury, a jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, obowiązek ten powstanie 15. dnia miesiąca następującego (...)
str. 22
4.1.
WDT rozliczane miesięcznie
Zgodnie z art. 42 ust. 12 pkt 2 ustawy o VAT, podatnicy którzy nie posiadają dokumentów potwierdzających dostarczenie towarów do nabywcy przed upływem terminu do (...)
str. 23
4.2.
Kwartalna metoda rozliczeń
Dla podatników rozliczających się kwartalnie, brak odpowiednich dokumentów do upływu terminu do złożenia deklaracji skutkuje tym, że dostawa nie jest wykazywana w rozliczeniu za kwartał, (...)
str. 23
5.
Ustalanie podstawy opodatkowania
W stosunku do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ustawodawca nie określił szczególnych zasad ustalania podstawy opodatkowania. Obowiązuje więc w tym zakresie przepis art. 29a ust. 1 ustawy (...)
str. 24
6.
Dostawa nowych środków transportu
Dostawa nowych środków transportu dokonywana na terytorium Wspólnoty jest traktowana w szczególny sposób. Zakwalifikowanie danej czynności do tej kategorii dokonywane jest wyłącznie ze względu na (...)
str. 25
IV.
WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW
Definicję wewnątrzwspólnotowego nabycia odnajdujemy w art. 9 ust. 1 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu przez podlegające opodatkowaniu wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), rozumie się (...)
1.
Uproszczenia w opodatkowaniu WNT - magazyn konsygnacyjny
Ustawodawca wprowadził do ustawy o VAT pojęcie magazynu konsygnacyjnego, którym jest wyodrębnione u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE, o którym mowa w art. 97 (...)
str. 26
2.
Projektowane zmiany - magazyn call-off stock
Projekt zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz (...)
str. 27
3.
Czynności wyłączone z WNT
Ustawodawca wymienia obszerną listę przypadków, w których wewnątrzwspólnotowe nabycie nie powstaje (tzn. nabycie towaru przez polski podmiot od podmiotu z kraju UE nie rodzi obowiązku (...)
str. 28
4.
Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego (...)
str. 30
5.
Podstawa opodatkowania
Reguły dotyczące podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zawiera art. 30a ustawy o VAT, który odnosi się do art. 29a określającego podstawę opodatkowania dla dostawy towarów (...)
str. 31
6.
Termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstanie obowiązek podatkowy z tego tytułu (czyli najczęściej z chwilą (...)
str. 32
7.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków transportu
Zakup na terytorium innego państwa członkowskiego towarów, które przewożone są do Polski, stanowi zasadniczo wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, pod warunkiem, że nabywca jest podatnikiem VAT lub (...)
str. 33
8.
Płatnicy VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
W myśl art. 8 Ordynacji podatkowej płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do (...)
str. 33
V.
TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE
1.
Miejsce opodatkowania dostaw w łańcuchu
Przepisy dyrektywy w sprawie VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2019 r., nie zawierały regulacji dotyczących transakcji łańcuchowych. Natomiast nasze krajowe przepisy w tym (...)
str. 33
2.
Nowy sposób przyporządkowania transportu w transakcjach łańcuchowych
W celu implementacji dyrektywy 2018/1910, w ustawie o VAT planowane są zmiany w zakresie dostawy towarów w ramach tzw. transakcji łańcuchowych zgodnie z przygotowanym projektem (...)
str. 34
3.
Dostawy wielostronne obejmujące eksport i import
W przypadku transakcji łańcuchowych obejmujących import i eksport zasady określania miejsca dostawy towarów nie powinny ulec zmianie. W przypadku transakcji łańcuchowych obejmujących eksport towarów, obecnie obowiązujący (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.